Algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Maison Bobonne

Eendenstraat 11, 9473 Welle

Tel. :  0478/456.457

E-mailadres : info@maison-bobonne.be

BE 0791.234.146

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door een koper (= hierna klant genoemd) worden geplaatst bij Maison Bobonne.

Door de webshop van Maison Bobonne te gebruiken en/of bestellingen te plaatsen aanvaardt de klant dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop dient de klant uitdrukkelijk te aanvaarden dat hij de onderhavige voorwaarden (met uitsluiting van alle andere voorwaarden) aanvaardt  en instemt met de toepasselijkheid ervan.

Maison Bobonne houdt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Maison Bobonne aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Aanbod en assortiment

Het aanbod van Maison Bobonne bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Het aanbod wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en geldt zolang de voorraad strekt. Het feit dat goederen op een bepaald tijdstip in de webshop van Maison Bobonne worden aangeboden, biedt geen garantie voor de klant dat deze goederen ten allen tijde verkrijgbaar zijn. Maison Bobonne kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Maison Bobonne behoudt het recht om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

Het is mogelijk dat de gegeven informatie in de webshop onvolledig of niet up-to-date is of dat het materiële fouten bevat. Dergelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. Maison Bobonne is in geen geval aansprakelijk voor deze manifeste materiële fouten en voor zet-of drukfouten. Om ieder misverstand te vermijden of om meer details te weten te komen (over bvb. kleur, maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze), wordt de klant verzocht om steeds contact op te nemen met Maison Bobonne.

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die afwijken van het goed.

 

Artikel 3: Weigeren van bestellingen

Maison Bobonne behoudt het recht om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

  • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
  • Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde goederen;
  • Bij uitputting van de voorraad of niet langer beschikbaar zijn van een goed;
  • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
  • Bij overmacht.

 

Artikel 4:  De prijs

De prijs slaat uitsluitend op het artikel dewelke met woorden wordt omschreven.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen belastingen of taksen. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie- of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 5: Aankoop van goederen

De artikelen uit de webshop kunnen worden gekocht door het gewenste artikel te selecteren en dit vervolgens in de winkelwagen te plaatsen. Als de klant na het selecteren van de artikelen verder wil gaan met het bestellen van de artikelen die in de winkelwagen zijn geplaatst, dient de klant in het volgende scherm de benodigde gegevens in te vullen zodat de overeenkomst tot stand kan komen. De klant dient zijn persoonlijke gegevens, een e-mailadres en zo nodig een tweede adres voor de aflevering van de goederen in te vullen, alsook een telefoonnummer waarop de klant kan worden bereikt wanneer er zich vragen of problemen mochten voordoen.

Zolang een bestelling nog niet verstuurd is, kan deze kosteloos geannuleerd worden door Maison Bobonne op de hoogte te brengen via e-mail.

 

Artikel 6: Betaling

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Met bankkaart (Bancontact) bij bestelling via de webshop
  • Contante betaling of betaling met QR-code bij afhaling ter plaatse

Het leveren van de goederen vindt altijd plaats na ontvangst van de volledige betaling.

 

 

 

 

Artikel 7: De wijze en termijn van levering

Wanneer de gekozen artikelen in het winkelmandje geplaatst werden, kan de klant de leveringswijze kiezen.  De klant kan de goederen bij hem thuis laten leveren, kan een zelf gekozen afhaalpunt kiezen of kan de goederen zelf ter plaatse afhalen. Als de goederen zelf afgehaald worden, dient er contact opgenomen te worden met Maison Bobonne om een geschikt tijdstip te bepalen. Bij afhaling vervallen uiteraard de verzendingskosten.

Alle pakketten die door Bpost worden verzonden, hebben een traceercode en zijn standaard verzekerd vanaf 25 euro.  

Maison Bobonne doet alle mogelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de 5 werkdagen (werkdagen zijn van maandag tot vrijdag), behalve indien anders aangegeven in de verzendmethode of wegens sluiting door feestdagen of vakantieperiode. Sluiting door een vakantieperiode wordt steeds duidelijk aangegeven in de webshop. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Indien Maison Bobonne een vertraging in de levering van de goederen verwacht, wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. Maison Bobonne zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en/of bevoorradings-problemen.

Maison Bobonne kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering door één van zijn leveranciers.

Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het door de klant aangegeven adres.

Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.

Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering moeten door de klant binnen 24 (vierentwintig) uur worden gemeld aan Maison Bobonne.  

 

Artikel 8:  Annulering

Indien u niet tevreden bent over uw aankoop dan bieden wij u de mogelijkheid om het artikel binnen een termijn van 7 (zeven) werkdagen na ontvangst van uw bestelling terug te zenden of zelf te bezorgen aan Maison Bobonne. U dient ons hiervan altijd schriftelijk (via mail) op de hoogte te brengen. De klant wordt verzocht om de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, in ongebruikte en onbeschadigde toestand met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde artikel op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Maison Bobonne zich het recht  voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van de artikelen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen. Artikelen die ons worden teruggestuurd worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen de 14 (veertien) dagen terugbetaald. Maison Bobonne betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht. De verzendkosten die door ons of door de klant gemaakt zijn worden niet terugbetaald. U ontvangst dus de prijs dat u voor het artikel betaald heeft (exclusief verzendingskosten).

 

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende  de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de klant wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal commercieel of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op goederen met een korte levensduur – zoals bijvoorbeeld slijtagegoederen of goederen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door een niet door de verkoper aangewezen derde.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van Maison Bobonne. De overdracht van eigendom van de goederen die Maison Bobonne levert, geschiedt dus slechts bij de algehele en volledige betaling van deze goederen.

 

Artikel 11: Overmacht

Bij vragen of klachten kan de klant contact opnemen met de klantendienst van Maison Bobonne als volgt;

  • Per e-mail via: info@maison-bobonne.be
  • Per telefoon via: 0478/456.457

De Europese Commissie voorziet een interactieve website voor online geschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform is een centraal aanspreekpunt voor consumenten en ondernemers die geschillen voortvloeien uit online transacties willen oplossen buiten de rechtbank. De klant vindt het ODR-platform via volgende weblink http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid bij vertraging, verlies of transportschade

Maison Bobonne kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen bij het opgelopen transport. Bestelde artikelen worden voor verzending gecontroleerd op schade en met uiterste zorg verpakt. Alle zendingen zijn voor risico van de koper. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar uitgezonderd brievenbuspost.

De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en Maison Bobonne binnen de 24 (vierentwintig) uur op de hoogte te stellen van enige schade. De klant kan een e-mail sturen naar info@maison-bobonne.be met foto’s van de verpakking, de inhoud, de vastgestelde schade. Het wordt aan de klant aanbevolen om nooit de verzendverpakking weg te gooien voordat er is vastgesteld dat de bestelling in goede staat werd ontvangen.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Belgisch recht is van toepassing op de contracten die tot stand komen tussen de klant en Maison Bobonne.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de verkoper of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst ter plaatse wordt gesloten.

 

Artikel 14: Deelbaarheidsclausule

Indien één van de clausules in onderhavige voorwaarden nietig wordt verklaard in toepassing van een wet, reglementering of bindende in kracht van gewijsde getreden beslissing van een bevoegde rechtbank, zal ze voor niet geschreven worden gehouden; de overige clausules blijven echter verbindend en geldig. In geval een clausule of deel ervan nietig blijkt, zal in overleg met de klant de clausule(s) te vervangen door bekrachtiging met een bijlage.

 

Artikel 15: Privacy

Maison Bobonne verbindt zich ertoe de klantengegevens uitsluitend te gebruiken om de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en communicatie toe te sturen.

De klantengegevens worden bewaard in de klantenlijst van Maison Bobonne en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie.

De klant heeft het recht deze gegevens op elk moment op te vragen, te verbeteren, te wijzigen of de verkoper te verzoeken deze niet meer te gebruiken.

De klant kan weigeren dat Maison Bobonne zijn gegevens gebruikt om hem informatie te sturen. Het volstaat dat de klant dit schriftelijk meldt aan Maison Bobonne.

 

Artikel 16: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Maison Bobonne. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 (veertien) dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De klant ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De klant kan de goederen ook altijd zelf terugbrengen.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Maison Bobonne heeft het recht de klant  aansprakelijk te stellen voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Bijgevolg kan Maison Bobonne hiervoor een schadevergoeding eisen.

Winkelwagen